Stadler Rail FLIRT Alpha Trains 2019 (BOB-Transdev)