Stadler Rail FLIRT Alpha Trains 2010 (BOB-Transdev)